พันธกิจ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขอบข่ายและประเภทของเอกสาร
งานบริการและเผยแพร่
สืบค้นข้อมูลจดหมายเหตุ
พัฒนาการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
คอลัมน์พิเศษ
 
     เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ปณิธานของมหาวิทยาลัย
สัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
หลวงปู่ไต้ฮงกง
 
     แบบฟอร์ม

คู่มือตารางกำหนดอายุ การเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552


ทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งานประจำปี
บัญชีรายชื่อเอกสารที่ครบกำหนดทำลาย
แบบขอแก้ไขตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร
แบบส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุ

(Click ขวา ที่แบบฟอร์มที่ต้องการ
แล้วบันทึกลิงก์เป็น
เพื่อ Download แบบฟอร์มค่ะ)

     จำนวนผู้เยี่ยมชม

Www.free-counter-plus.com

 

 
 

 

 

      ประวัติการจัดตั้ง
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เริ่มโครงการจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2540 ตามความคิดริเริ่มของอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ. เกษม วัฒนชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บรักษา และให้บริการค้นคว้า เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็น
หลักฐานทางการบริหาร และเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการวางแผนและ
การพัฒนางานจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูล สำหรับ
ศึกษาค้นคว้าในสาขาความรู้แขนงต่างๆ ตลอดทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เสริมสร้าง
และปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ประกอบ
พิธีเปิดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
มีผู้บริหารประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ตลอดทั้งคณาจารย์ และบุคลากร
อื่นๆของมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติมาร่วมงาน จำนวน ประมาณกว่า 50 คน
การประกอบพิธี มีความมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญ
ของ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่มีต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และบทบาทต่อการ
สร้างสังคมแห่งความรู้หรือสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางปัญญา
     ทรัพยากรในหอจดหมายเหตุ
เอกสารผู้บริหาร (ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย)
เอกสารสำนักงานอธิการบดี - กองกลาง
เอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
สิ่งพิมพ์มหาวิยาลัย
เอกสารส่วนบุคคล
  ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์
  ศิษย์เก่า - อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ และกิจกรรม
  โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยหัวเฉียว
  วิทยาลัยหัวเฉียว
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  โรงพยาบาลหัวเฉียว
วัตถุจดหมายเหตุ
  เข็มกลัด หัวเข็มขัด
  เครื่องหมายต่างๆ
  เครื่องแบบนักเรียนพยาบาล
  สิ่งของที่ระลึกที่จัดทำในวาระต่างๆ
  เสื้อกีฬา
     บทความทางวิชาการ
ก้าวแรก และก้าวต่อไปของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
เสียงสะท้อนจากนักศึกษาต่องานนิทรรศการจดหมายเหตุ มฉก.
ความสำคัญของสิ่งที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าอย่างแท้จริง
หลวงปู่ของเรา
Star Party
ประตูแห่งมงคล 5 ประการ
พระมหากรุณาธิคุณต่อความเสียสละของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
แรงบันดาลใจแด่นักศึกษา
อัมสเตอร์ดัมกับสมุทรปราการ
หนังสืออนุสรณ์เล่มแรกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร
เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
สรรสาระจากหนังสืองาน "ร้อยงาน ประสานใจ"
จดหมายเหตุกับงานวิจัยของสถาบัน
คุณค่าของภาพถ่ายกับงานวิจัย
หอจดหมายเหตุกับการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบัน
วันพิธีเปิดหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รางวัลกาญจนาภิเษก
เข็มกลัดวิทยาลัยหัวเฉียว
กฐินพระราชทาน
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : 11 พฤศจิกายน 2537
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง : เก้าทศวรรษแห่งลำดับประวัติและพัฒนาการ
ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสมุทรปราการ
สถานผดุงครรภ์หลัง
ศาลป่อเต็กตึ๊ง
จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอน
ผลิตบุคลากรผดุงครรภ์
นายแพทย์ฉั่วเก๋งบุ้ง
ผู้อำนวยการคนแรก พ.ศ. 2481
(แถวหน้าขวาสุด)
โรงเรียนผดุงครรภ์หัวเฉียว
   
ประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร
ประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร ประดิษฐานดูเด่นเป็นสง่าบริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย คือสัญลักษณ์อันเป็นรูปธรรมแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงปกครองแผ่นดินไทยโดยธรรมประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ล้วนร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมี ประติมากรรมนี้สร้างเป็นรูปต้นโพธิ์ทองประดิษฐานธานบนแท่นหินแกรนิตสีแดง ด้นบนของพุ่มโพธิ์มีเครื่องหมายธรรมจักร์รอบด้วยจักราวุธ เปรียบได้กับพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ที่ดำเนินไปในวิถีแห่งธรรมะ แสดงแนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันสูงสุด ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนแท่นหินจารึกสลักลายพระหัตถ์พู่กันจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอักษรจีน อ่านว่า "ฉ่งเสี่ยป่อเต็ก" "ฉ่งเสี่ย" มาจากส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย หมายถึงเฉลิมพระเกียรติ และ "ป่อเต็ก" มาจากส่วนหนึ่งของชื่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หมายถึง การสนองคุณ ตอบแทนคุณ เมื่อรวมทั้งสี่คำ "ฉ่งเสี่ยป่อเต็ก" หมายถึง เฉลิมพระเกียรติด้วยการสนองพระคุณ     เครือข่ายงานจดหมายเหตุ
   หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
      สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน
  หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
   หอประวัติสถาบันเทคโนโลยี
     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต
   หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
      เทคโนโลยีสุรนารี
   หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทักษิณ
    ความสำคัญของจดหมายเหตุ
จดหมายเหตุมีความสำคัญต่อหน่วยงาน
และบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ความ
สำคัญของเอกสารจดหมายเหตุมีการเปลี่ยน
แปลงตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
ในแต่ละสังคมและในแต่ละยุคสมัยมองเห็น
ความสำคัญของจดหมายเหตุแตกต่างกันวัตถุประสงค์ในการจัดทำและเก็บรักษา
จดหมายเหตุ

1. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงาน
และดำเนินงานของหน่วยงาน

2. เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย

3. เพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน

4. เพื่อเป็นสารนิเทศอันแสดงถึงประวัติ
พัฒนาการของหน่วยงาน

5. เพื่อเป็นมรดกของชาติให้ความรู้ในสาขา
วิชากาาต่างๆ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 กม.18 ถนนบางตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-3126300 ต่อ 1560-1561 Webmaster : sukitaya@hotmail.com